1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika (toliau - Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis el. parduotuvė MÁNDRA (individualios veiklos pažymos Nr. 589705) (toliau - Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas) tvarko elektroninėje parduotuvėje http://shop.mandra.lt/ (toliau - elektroninė parduotuvė) Pirkėjų/Paslaugos gavėjų asmens duomenis.

1.2. Pirkėjų/Paslaugos gavėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas įsipareigoja parduoti paslaugas fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 16 metų. Pirkėjai/Paslaugos gavėjai, neturintys 16 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas/Paslaugos gavėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo galimybes naudotis elektroninė parduotuvė.

2.2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, apsilankiusio elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas renka ir panaudoja fizinio ar juridinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

- tinkamai įvykdyti prekių ar paslaugų užsakymus;

- išspręsti problemas susijusias su prekių ar paslaugų kokybe;

- vykdytų lojalumo programą;

- įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Informaciją susijusią su Pirkėjo/Paslaugos gavėjo įsigytomis prekėmis ar paslaugomis Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo asmens tapatybės. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas neturi teisės perduoti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo/Paslaugos gavėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi turėti naujausią su Pirkėju/Paslaugos gavėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.

5. Slapukai („cookies“) ir jų naudojimas

5.1. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai duomenų subjektas apsilanko el. parduotuvėje, kadangi duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti parduotuvės serveris.

5.2. Internetiniame tinklalapyje taip pat naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai – slapukai („cookies“).

5.3. Naudodamasis Įmonės internetiniu tinklalapiu duomenų subjektas sutinka, kad duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šiame tinklalapyje naudojami slapukai. Kiekvieną kartą lankydamasis šiame internetiniame tinklalapyje, atitinkamai keisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Pardavėjas negali garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės.

6. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

6.1.Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba paštu: Pievų g. 1, Ringaudai.

6.2. Atsakymas Pirkėjui/Paslaugos gavėjui pateikiamas tokia forma, kokia Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją Pirkėjui/Paslaugos gavėjui pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas/Paslaugos gavėjas sutinka, kad asmens duomenys, savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

8. Taisyklių keitimas

8.1. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas praneša elektroninėje parduotuvėje.

8.2. Jei Pirkėjas/Paslaugos gavėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas laiko, kad Pirkėjas/Paslaugos gavėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.